Mia Mandić

Mia Mandić – magistrirala je na Kineziološkom fakultetu u Splitu.

K-R